1. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží ubytovaný pracovníku ubytovacího zařízení svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.

2. Úhrada za ubytování a služby s tím spojené je ubytovaný platící v hotovosti povinen zaplatit ihned při nástupu ubytování.

3. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 14:00 do 17:00 hodin a ukončit pobyt v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin. Poruší-li ubytovaný toto ustanovení, ubytovatel má právo účtovat ubytovanému další den pobytu splatný ihned v hotovosti.

4. Ubytovatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, nejsou-li tyto uvedeny v potvrzení objednávky.

5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

6. V ubytovací části objektu je zakázáno chovat zvířata.

7. V případě, že se vyskytnou závady na vybavení objektu, je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit a to pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, ubytovaný s ubytovatelem sepíší zápis o vyrovnání. Bez tohoto zápisu se reklamace neuznává. Reklamaci je nutno uplatnit nejpozději 3 pracovní dny po ukončení pobytu.

8. Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody na majetku ubytovatele, mu tuto uhradit na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení.

9. Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech apartmánu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Majetek ubytovaných není pojištěn.

10. Majitel objektu a ubytovatel neodpovídají za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.

11. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

12. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí. V případě, že ubytovaný způsobí výrazné znečištění, je povinen zajistit jeho odstranění, případně tuto situaci konzultovat s ubytovatelem.

13. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 07:00 hod.

14. Na pokojích a v celé ubytovací části apartmánu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně. V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoliv částky.

15. V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí ubytovatel žádá ubytované, aby v zimním období nevětrali dlouhodobě, či za účelem snížení teploty v pokoji. Pro změnu teploty je nutné upravit termostat topného tělesa nebo se obrátit na ubytovatele.

16. Zařízení objektu nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu. Ubytovaný je povinen při příjezdu zkontrolovat vybavení apartmánu zda odpovídá seznamu vybavení. Seznam vybavení apartmánu je umístěn v apartmánu. V případě nejasností ve vybavení apartmánu ihned informujte ubytovatele. V případě, že vybavení apartmánu nebude kompletní dle seznamu, v den odjezdu ubytovaný zaplatí chybějící vybavení.

17. Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.

18. Při každém odchodu z apartmánu je host povinen v pokoji uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a pokoj zamknout.

19. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče na předem dohodnutém místě. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.

20. Hosté nejsou oprávněni vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

21. Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).

22. Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci penzionu a na každém pokoji.

23. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování má provozovatel objektu právo ubytování zrušit bez náhrady.

24. Uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel tento ubytovací řád na vědomí a souhlasí s ním.

25. Veškerá ustanovení ubytovacího řádu jsou platná bez výjimek, nedohodnou-li se ubytovatel s ubytovaným jinak.

26. Ubytovací řád je platný od 1. dubna 2015 do odvolání.